1. Taks Shift
 2. Federale overheid betaalt 1 factuur op de 4 té laat.
 3. Aantal faillissementsverzekeringen op twee jaar tijd gehalveerd
 4. Deeleconomie
 5. Integratietraject stad – OCMW Geel
 6. Geel heeft sinds januari 2015 een peuterspeelpunt
 7. Nieuw subsidiereglement welzijnsinitiatieven Geel
 8. Grie(t)ip
 9. Griet in actie
 10. Griet kijkt uit naar…
 11. Bezoek de Kamer
 12. Contactgegevens


Taks Shift

CD&V pleit al lang voor een taks shift (verschuiving van lasten op arbeid naar andere fiscaliteit, eco – fiscaliteit en vermogensinkomsten). De lasten op arbeid in België zijn veel te hoog. De OESO en Europa, en nu ook de Nationale Bank, hebben al meermaals een verschuiving van lasten aanbevolen om onze economische concurrentiekracht op te krikken. CD&V had een taks shift in haar 3D – plan en verkiezingsprogramma opgenomen. De taks shift werd opgenomen in het federaal regeerakkoord en in de beleidsverklaring van de federale minister van Financiën. Inmiddels werd het ook toegevoegd als engagement van de regering aan het sociaal akkoord met de sociale partners. Griet gaat, samen met haar partij, volop voor een taks shift die de concurrentiekracht van onze economie versterkt, en de verdeling van lasten evenwichtiger maakt. Griet trekt mee aan de kar met collega’s Eric Van Rompuy en Roel Deseyn in de CD&V werkgroep “rechtvaardige fiscaliteit”. Op de meest recente actuele vraag van Griet in de plenaire van 12 februari, bevestigde de Minister van Financiën dat de komende maanden binnen de regering het werk van de taks shift verder wordt voorbereid.


Federale overheid betaalt 1 factuur op de 4 té laat.

In 2013 werden bijna 74% van de facturen die de Federale overheidsdiensten ontvangen tijdig betaald. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Griet aan de minister van Begroting, Hervé Jamar. In 2013 werd de Europese richtlijn betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties omgezet naar Belgische wetgeving. Deze wet voorziet een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen voor overeenkomsten tussen bedrijven en de overheid, die onder strikte voorwaarden kan verlengd worden. De contractueel overeengekomen betalingstermijn mag echter nooit meer dan 60 kalenderdagen bedragen, met uitzondering van overheidsdiensten die gezondheidszorgen verstrekken.
Na invoering van deze wetgeving blijkt dat er een aanzienlijke verbetering merkbaar is in betalingstermijn, doch is er nog veel verbetering nodig.
‘Een correcte betalingstermijn is van essentieel belang voor onze ondernemingen, en in het bijzonder voor KMO’s. Het is belangrijk dat zij in de overheid een betrouwbare partner kunnen vinden, die haar facturen op tijd betaalt,’ zo meent Griet.

Meer informatie? Klik hier


Aantal faillissementsverzekeringen op twee jaar tijd gehalveerd

Terwijl het aantal faillissementen bij zelfstandigen tussen 2011 en 2013 met 15% is gestegen, is het aantal toegekende faillissementsverzekeringen voor zelfstandigen in dezelfde periode gehalveerd. Griet vroeg deze informatie en gegevens op bij bevoegd minister Willy Borsus.
Griet geeft aan dat deze verzekering té weinig bekend is  en ook té weinig wordt gebruikt. Ze pleit ervoor om deze verzekering om te vormen tot een ‘overbruggingsverzekering’ met enerzijds de zelfstandigen die een faillissement meemaken of collectieve schuldenregeling ondergaan en anderzijds zij die hun activiteit noodgedwongen moeten stopzetten door externe oorzaken, uitgezonderd medische redenen.


Deeleconomie

In de commissie Bedrijfsleven ondervroeg Griet de minister van Werk, Economie en Consumenten, Kris Peeters, over het concept van deeleconomie.

De deeleconomie kent een groeiend succes in onze maatschappij en ‘consudelen’ past absoluut binnen de strategie van een duurzame economie. Denken we aan concepten als autodelen, co – housing, etc.

Minister Peeters antwoordde op de vraag van Griet dat er momenteel nog geen wettelijke regeling voor deeleconomieën bestaat en dat het dus moeilijk te zeggen is wat dit economisch model precies bijdraagt.
Minister Peeters antwoordde dat hij het stimuleren van de duurzame economie verder opneemt in zijn beleid en verwees naar de EU – strategie 2020.
De FOD Economie en de FOD Leefmilieu werken sinds juni 2014 in een werkgroep aan het efficiënter gebruiken van niet – energetische en niet – voeding gerelateerde hulpbronnen.  
De FOD’s Economie en Volksgezondheid werken momenteel aan een voorlichtingscampagne over een duurzaam en verantwoord bestedingsgedrag; minister Peeters zal er op toezien dat ook deeleconomie hier mee aan bod komt.

Griet is tevreden dat hierin stappen worden gezet, een duurzame deeleconomie verdient immers de nodige aandacht.

Meer informatie? Klik hier


Integratietraject stad – OCMW Geel

In januari keurde de Vlaamse Regering de conceptnota integratie gemeente en OCMW goed met daarin de basis voor een model van integratie. Tegen 2019 moeten de OCMW’s volledig geïntegreerd zijn in de gemeenten. Vanuit het stads- en OCMW-bestuur Geel zijn we al ver gevorderd in een degelijke samenwerking. De komende maanden en jaren zullen we verdere stappen voorwaarts zetten zodat we tegen eind 2018 klaar zijn met onze integratie. Als OCMW-voorzitter en schepen van sociaal beleid zal er mee over waken dat Geel, ook vanuit een geïntegreerd lokaal bestuur, fel zal inzetten op haar handelsmerk “barmhartige stede”.

 


Geel heeft sinds januari 2015 een peuterspeelpunt

Op maandag en vrijdagvoormiddag kan je sinds januari in de Bengelbende (buitenschoolse kinderopvang van het Sociaal huis Geel) terecht in het peuterspeelpunt. Peuters leren er vaardigheden en samen spelen in groep. De ouders kunnen er terecht voor vragen rond opvoedingsondersteuning of om er gewoon met hun peuter te zijn en zo de Nederlandse taal machtig te worden (zie ook www.geel.be).

 


Nieuw subsidiereglement welzijnsinitiatieven Geel

Op de OCMW-raad van 10 februari werd een vernieuwd reglement goed gekeurd ter ondersteuning van initiatieven ter bevordering van het welzijn en de gezondheid van de Gelenaar, bestrijding van kansarmoede en het werken aan Geel als “barmhartige stede”.  Geelse organisaties en instellingen die hiervoor een goed project hebben, kunnen bij het Sociaal Huis Geel een aanvraag tot ondersteuning indienen. 

Het betreffende reglement vindt u hier

 

Grie(t)ip

In deze nieuwsbriefrubriek geeft Griet een leuke tip, “een Grie(t)ip”. Het kan een boek zijn dat je zeker moet lezen, een adresje waar het overheerlijk culinair genieten is, een uitstap die de moeite waard is, enz.

In het handelscentrum van Geel vind je fijne en lokale handelaars met mooie kleding en schoenencollecties.  Zeker een bezoekje waard tijdens de voorjaarsopendeur op zondag 22 maart (Steps Shopping Day in Geel).

 

Griet in actie…
 • Januari is traditioneel de periode van Nieuwjaarsrecepties met toespraken en wensen voor het nieuwe jaar.  Griet was onder meer gastspreker op de recepties ter gelegenheid van het nieuwe jaar in Geel, Lier en Herenthout.


Griet kijkt uit naar…
 • ... de ronde tafel voor onthaalmoeders en initiatiefnemers in kindercrèches ter ondersteuning van het aanbod kinderopvang in Geel op woensdag 25 februari
 • ... de rondleiding achter de schermen in het stadhuis van Geel op woensdag 4 maart om 19u30
 • ... de Carnavalstoet van de Heiknuiters in Winkelomheide tijdens het weekend van 7 en 8 maart 
 • ... dag van de Afdeling CD&V op zaterdag 14 maart
 • ... de thema avond opstart ‘Huis van het Kind’ in Geel op woensdag 18 maart
 • ... Palmenmarkt van 27 tot 31 maart.
 • ... rondleiding achter de schermen in het sociaal huis (OCMW) van Geel op woensdag 1 april om 18u00
 • ... de Dimpnadagen/Gheelamania in mei


BEZOEK aan de Kamer

Vanaf september is het ook mogelijk om met een groep (klein of groot) een begeleid bezoek te brengen aan de Kamer.
Voor vragen of praktische afspraken: marjan.demuynck@kamer.cdenv.be


Contactgegevens

Griet Smaers
Kamer van volksvertegenwoordigers

Natieplein 2
1008 Brussel
Tel: 02/549.85.63

e-mail:
griet.smaers@kamer.cdenv.be griet@grietsmaers.be

Marjan De Muynck
Kamer van volksvertegenwoordigers

Natieplein 2
1008 Brussel
Tel: 02/549.85.63

e-mail:
marjan.demuynck@kamer.cdenv.be
marjan@grietsmaers.be

www.grietsmaers.be

zitdag: na afspraak