1. Begrotingscontrole & Pensioenhervorming
 2. Vrouwelijk ondernemerschap
 3. Versterking van de Belgische mededingingsautoriteit
 4. Financiering KMO’s komt in gedrang door foutief beleggingsadvies
 5. Wetsvoorstel op erfregeling inzake landbouwbedrijven goedgekeurd
 6. Lokaal Bestuur Geel innoveert in dienstverlening en arbeidsorganisatie
 7. Werking LOI Geel wordt verdergezet
 8. Grie(t)ip
 9. Griet in actie
 10. Griet kijkt uit naar…
 11. Bezoek de Kamer
 12. Contactgegevens


Begrotingscontrole & Pensioenhervorming

Het eerste parlementair jaar van deze legislatuur zit er bijna op. Net voor het zomerreces werden nog enkele belangrijke thema’s besproken en behandeld waaronder de begrotingscontrole, programmawet en de pensioenhervorming.

De begroting 2015 zit op koers volgens het kader van het stabiliteitsprogramma en de wensen van Europa.  Er is een economische groei (1,2%), maar nog niet voldoende en nog niet voldoende duurzaam.  Daarom moet verder worden geïnvesteerd in groei en jobs en worden er structurele hervormingen doorgevoerd, zoals de langere loopbanen, lastenverlaging en hopelijk ook snel de taks-shift.  In de Programmawet zijn de Kaaimantaks en de diamanttaks opgenomen en uitgewerkt en kunnen dus weldra in werking treden.  Deze zorgen voor extra inkomsten en voor een rechtvaardiger fiscaliteit.  Ook voor startende ondernemingen is er in deze Programmawet voor extra zuurstof voorzien.  Zo wordt er voorzien in vormen van alternatieve financiering voor starters, zoals crowdfunding en een taxshelter voor wie investeert in het kapitaal of de financiering van een startende onderneming. De komende weken wordt de Programmawet en de pensioenhervorming behandeld en gestemd in de plenaire.


Vrouwelijk ondernemerschap

Vrouwelijke ondernemers hebben het nog altijd moeilijker dan hun mannelijke collega’s. Zo houden meer vrouwen dan mannen die een zaak starten er na vijf jaar al mee op. Griet wil daarom dat de regering nog meer inzet op een specifiek beleid voor vrouwen in de ondernemerswereld.  We moeten onder meer het statuut van zelfstandigen voor hen aantrekkelijker maken.

Er is een positieve trend merkbaar, want in 2010 stonden er in België 321.564 vrouwen aan het hoofd van een onderneming en in 2014 was dat aantal al gestegen tot 349.180, ruim 34 procent van alle ondernemers. Ook het aantal vrouwen dat een zaak startte, is de afgelopen jaren toegenomen.
Het verschil tussen mannen en vrouwen situeert zich onder meer bij de starters die er na een aantal jaar de brui aan geven. Van de vrouwelijke starters uit 2009 was na vijf jaar nog 55 procent actief, bij de mannen is dat bijna 60 procent.

Vrouwen hebben duidelijk goesting om als ondernemer aan de slag te gaan en willen het ook proberen, maar na een aantal jaar blijkt dat het statuut van zelfstandige moeilijk combineerbaar is met andere uitdagingen.
Het is van belang dat we het statuut verbeteren en zorgen dat ook zelfstandigen werkbaar kunnen werken.


Versterking van de Belgische mededingingsautoriteit

De Belgische Mededingingsautoriteit moet meer macht en middelen krijgen om sneller en harder te kunnen optreden tegen ongeoorloofde prijsafspraken.
Griet ondervroeg hierover minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters in de plenaire vergadering van de Kamer.

Vorige maand heeft de Belgische Mededingingsautoriteit 18 ondernemingen gesanctioneerd die tussen 2002 en 2007 op een gecoördineerde manier de prijzen hebben laten stijgen van drogisterij-, parfumerie-, en hygiëneproducten.  De consument heeft dus vijf jaar lang te veel betaald voor deze producten. Voor deze ongeoorloofde prijsafspraken werd nu de hoogste boete tot nu toe, van 147 miljoen euro opgelegd. 

Wanneer we alles op alles zetten om de competitiviteit van onze economie te versterken, is het onaanvaardbaar dat op ongeoorloofde manier de prijs wordt gemanipuleerd en hoog wordt gehouden.  Een sterke Belgische Mededingingsautoriteit is nodig om de concurrentie te kunnen verzekeren en om snel en eenvoudig bij inbreuken deze feiten vast te stellen en te sanctioneren.

Minister Peeters ondersteunde deze vraag en kondigde alvast aan er een versterking komt van de mededingingsautoriteit door een uitbreiding van personeelscapaciteit van 30 naar 50 personeelsleden. Verder zal hij een wettelijke regeling voorzien die de schaderegeling van consumenten in navolging van ongeoorloofde concurrentie regelt.

Financiering KMO’s komt in gedrang door foutief beleggingsadvies

In een onderzoek van de FSMA (Financial Services and Markets Authority) naar de nadelige gevolgen van rentederivaten om de aan KMO‘s verleende kredieten in te dekken, heeft de FSMA vastgesteld dat verschillende financiële instellingen zich niet hebben gehouden aan de specifieke regels betreffende beleggingsadvies. ‘KMO’s moeten goed geadviseerd worden wanneer zij financiering vragen aan hun financiële instelling. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat dit advies juist is, op maat van hun kennis en financiële positie en dat hun financiële instellingen de regels volgen.’, zegt Griet, die de minister van Financiën hierover ondervroeg in de commissie Financiën.


Wetsvoorstel op erfregeling inzake landbouwbedrijven goedgekeurd

Op initiatief van collega Nathalie Muyllle werd vorige week in de commissie Bedrijfsleven haar wetsvoorstel op erfregeling inzake landbouwbedrijven behandeld en goedgekeurd.
Dit wetsvoorstel strekt er toe te verduidelijken dat het overnamerecht van landbouwbedrijven ook geldt indien enkel nog onroerende goederen tot de nalatenschap behoren.

Het Wetsvoorstel vind je hier


Lokaal Bestuur Geel innoveert in dienstverlening en arbeidsorganisatie

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau (OCMW) voeren een aanpassing door in de dienstverlening en de interne arbeidsorganisatie. Niet alleen het resultaat maar ook het proces dat hiertoe geleid heeft, is vernieuwend.

De dienstverlening en de werkregeling van het personeel worden op elkaar afgestemd rekening houdend met de financiële situatie van het bestuur, de behoeften van de burger en de vragen van de werknemers.
Een modern lokaal bestuur moet mee evolueren met de steeds sneller veranderende maatschappij en de verwachtingen van haar inwoners. Geel wil de organisatie zo ontwikkelen dat deze flexibiliteit in de toekomst mogelijk is. Om alle groepen te betrekken, koos Geel voor een traject van co-creatie, een proces waar samenwerking centraal staat.
De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 januari 2016.

Het volledig artikel lees je hier


Werking LOI Geel wordt verdergezet

Na grondig onderzoek besliste het Lokaal Bestuur Geel om de werking van het Lokaal Opvanginitiatief voor niet begeleide buitenlandse minderjarigen (LOI) ‘Den ark’ verder te zetten. In het LOI verblijven 17 minderjarige vluchtelingen tussen 16 en 18 jaar die zonder ouders of familielid naar België zijn gekomen. Dit jaar viert LOI ‘Den ark’ haar tiende verjaardag.

In 2004 besliste het OCMW om een LOI met 17 opvangplaatsen op te richten. Via deze nieuwe dienstverlening zou het OCMW haar verantwoordelijkheden inzake opvang van asielzoekers meer kunnen stroomlijnen én tegelijk beroep kunnen doen op bijkomende financiële middelen. Het LOI is een opvang ten diensten van het federale opvangbeleid en krijgt voor haar werking subsidies van FEDASIL, federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Sinds augustus 2014 worden enkel nog niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, die erkend zijn als vluchteling of die subsidiaire bescherming genieten, opgenomen.

Het volledig artikel lees je hier


Grie(t)ip

In deze nieuwsbriefrubriek geeft Griet een leuke tip, “een Grie(t)ip”. Het kan een boek zijn dat je zeker moet lezen, een adresje waar het overheerlijk culinair genieten is, een uitstap die de moeite waard is, enz.

Geel heeft deze zomer een eigen zomerbar, ‘Bar Jaune’.
Elke woensdag- en zondagnamiddag vanaf 28 juni is Bar Jaune open. Bar Jaune is de gezellige zomerbar van Jeugdhuis de Bogaard. Ga zeker de komende weken eens chillen in  de zelfgemaakte meubelen! Er vinden regelmatig activiteiten plaats, zoals een optreden of kubb tornooi. Vergeet je zonnebril niet!

Volg het aanbod op www.bogaard.be of op www.facebook.com/jeugdhuisdebogaard


Griet in actie…
 • Griet trok haar loopschoenen aan onder het motto ‘mens sana in corpore sano’ en liep onder meer mee met de Jogging op Geel Punt en Dwars door Geel

 • Samen met enkele collega schepenen stak Griet de handen uit de mouwen om de lokalen van KSA Berkven proper te maken voor de zomer. Een tegenprestatie van het schepencollege voor de inspanningen die de jeugdvereniging leverde in kader van Kom Op Tegen Kanker

 • Zowel in Brussel als in Geel vierde Griet mee ter gelegenheid van 11 Juli.


Griet kijkt uit naar…
 • … De vakantie – Griet is er even tussen uit van 5 tem 20 augustus
 • … Geel Zomert – de vrijdagavondconcerten tijdens de zomermaanden, voor het volledige programma ga zeker eens kijken op volgende website: http://www.geelzomert.be/


BEZOEK aan de Kamer

Het is mogelijk om met een groep (klein of groot) een begeleid bezoek te brengen aan de Kamer.
Voor vragen of praktische afspraken: marjan.demuynck@kamer.cdenv.be

 

PRETTIGE VAKANTIE!


Contactgegevens

Griet Smaers
Kamer van volksvertegenwoordigers

Natieplein 2
1008 Brussel
Tel: 02/549.85.63

e-mail:
griet.smaers@kamer.cdenv.be griet@grietsmaers.be

Marjan De Muynck
Kamer van volksvertegenwoordigers

Natieplein 2
1008 Brussel
Tel: 02/549.85.63

e-mail:
marjan.demuynck@kamer.cdenv.be
marjan@grietsmaers.be

www.grietsmaers.be

zitdag: na afspraak