1. Start parlementair jaar met beleidsverklaring en akkoord over de taks-shift
 2. Betere ondersteuning gezinnen via wetsvoorstel gezinsondersteuning
 3. Automatische moederschapshulp zelfstandigen
 4. Herziening Ruimtelijk Structuurplan Geel
 5. Vluchtelingenopvang
 6. Meerjarenplan 2016 – 2021 en Beleidsplan 2016 Geel
 7. Grie(t)ip
 8. Griet in actie
 9. Griet kijkt uit naar…
 10. Bezoek de Kamer
 11. Contactgegevens


Start parlementair jaar met beleidsverklaring en akkoord over de taks-shift

Midden oktober bereikte de regering een akkoord over het vervolg van de taks-shift en de begroting. Na het akkoord van juli waren er nog heel wat zaken onbeslist. Het is een goed en evenwichtig akkoord dat tegemoet komt aan de uitdagingen op korte termijn inzake loonlastenverlaging met het oog op jobcreatie. De loonlasten zullen met € 2,9 miljard dalen. De koopkracht van de mensen zal met €4,4 miljard worden verhoogd.
Wie werkt zal zijn of haar nettoloon zien stijgen, tegen 2018 betekent dit voor de lage, starters – en middenlonen 100 euro per maand extra.
KMO’s en zelfstandigen krijgen extra ondersteuning bij het aanwerven van personeel.
Dit akkoord verhoogt onze competitiviteit en koopkracht, het vuurt de economie aan en moet zorgen voor jobs-jobs-jobs.

Dinsdag 13 oktober jl. hield Premier Charles Michel zijn beleidsverklaring bij aanvang van het nieuwe parlementair jaar. Daarin benadrukte hij opnieuw heel sterk de wil en daadkracht van de regering in het creëren van jobs en de verdere ontwikkeling van onze economie. Verder zal de regering blijvend inzetten op het bestrijden van armoede en het beschermen van onze sociale zekerheid. Een solide regering die haar verantwoordelijkheid neemt.

Meer info over het akkoord vindt u hier


Betere ondersteuning gezinnen via wetsvoorstel gezinsondersteuning

Ouders met kinderen moeten tegenwoordig alles tegelijk zijn: een meer dan degelijke werknemer, een perfecte ouder en een betrouwbare mantelzorger. In elke sociale positie worden verwachtingen geschapen die heel moeilijk in te vullen zijn. Griet werkte daarom het statuut van de ‘ondersteuner’ uit, dat de combinatie arbeid en gezin moet vergemakkelijken.
‘In ons land is er een belangrijke maatschappelijke nood aan maatregelen die voor ouders de combinatie van arbeid en gezin verlichten. De race tegen de tijd om de kinderen van de crèche of van school te halen of om naar te winkel te gaan, verplichten ons bij momenten een figuurlijke Kevin Borlée te zijn.’, zegt Griet. Ze heeft een wetsvoorstel ingediend dat een specifiek statuut creëert voor personen die over de tijd en mogelijkheden beschikken om beperkte gezin - en persoon ondersteunende diensten te verrichten, namelijk studenten en gepensioneerden.   Een alleenstaande of tweeverdieners kunnen daardoor worden ondersteund in hun combinatie arbeid en gezin.

Het volledige artikel leest u hier


Automatische moederschapshulp zelfstandigen

Vrouwelijke zelfstandigen of meewerkende echtgenotes die onderworpen zijn aan het sociaal statuut van zelfstandige, kunnen sinds 2006 ‘moederschapshulp’ krijgen na een bevalling. Die sociale uitkering bestaat uit 105 gratis dienstencheques, goed voor 945 euro. Het sociaal verzekeringsfonds waarbij de vrouw is aangesloten, neemt de kosten op zich.
Probleem is dat de procedure voor gratis dienstencheques vandaag behoorlijk complex is en veel tijd in beslag neemt en bovendien blijkt de overheid lang niet alle zelfstandige moeders te bereiken met dit systeem.

Griet: ‘We zien dat ongeveer één op de drie zelfstandige moeders geen moederschapshulp aanvraagt. Reden? Velen zijn simpelweg niet op de hoogte van hun recht op moederschapshulp en dienen dus geen, of een te late, aanvraag in. Slechts een kleine minderheid zou bewust geen dienstencheques aanvragen omdat zij er geen gebruik van willen maken.’

Griet diende een wetsvoorstel in waardoor de moederschapshulp bijna automatisch wordt toegekend, zonder dat de zelfstandige eerst een aanvraag moet indienen binnen de vooropgestelde termijn. De vrouw in kwestie kan wel zelf beslissen of ze de dienstencheques wenst of niet. Via een betere informatie-uitwisseling tussen ziekenfondsen en sociale verzekeringsfondsen moet de toekenning daarenboven vlotter verlopen.

Het volledige artikel leest u hier


Herziening Ruimtelijk Structuurplan Geel

Het herzieningstraject van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Geel loopt op volle toeren.  Het Geelse stadsbestuur besliste onlangs om onder meer de ontsluiting van de ring opnieuw op de agenda te zetten en deze via een nieuwe vereenvoudigde procedure van “complexe projecten” ruimtelijk te kunnen vastleggen (nadat eerder het vorige PRUP hierrond werd nietig verklaard).  Het is voor Sint-Dimpna een belangrijke stap om effectief tot meer (verkeers)leefbaarheid van het centrum en Sint-Dimpna te komen.

Nieuwe woonvormen, werken en vrije tijd in Geel moeten hun ruimte krijgen zonder daarvoor verder veel open ruimte in te boeten.  Integendeel, trage wegen, speelpleintjes en groene longen zullen in de toekomst de nodige zuurstof moeten geven aan onze groeiende stad.  Persoonlijk kijk ik ook erg uit naar het verdere werk van de focusgroep zorg.  Als belangrijke “zorg”-stad moeten we alle nieuwe ontwikkelingen op dat vlak kansen geven en rekening houden met groeiende zorgnoden.  Buurtzorg is project dat ik hierin persoonlijk wil vorm geven.
 

Vluchtelingenopvang

Als barmhartige stede wil ook Geel haar steentje bijdragen in de opvangnood van vluchtelingen. Begin september lanceerde Griet, vanuit haar mandaat als OCMW voorzitter, een oproep in de gemeenteraad aan alle burgers en bedrijven om krachten te bundelen en samen hulp te bieden.

Alle hulp, vrijwilligers voor begeleiding, maar ook woningaanbod, is nog welkom, voor meer informatie over welke hulp nuttig is, kan je terecht op de website van het sociaal huis.


Meerjarenplan 2016 – 2021 en Beleidsplan 2016 Geel

De begroting 2016 en het meerjarenplan 2016 – 2021 van de stad Geel wordt geen gemakkelijke oefening.
Door enkele bovenlokale maatregelen zien heel wat steden en gemeenten hun inkomsten structureel dalen. Geel wordt zwaar getroffen door de besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering waarbij de compensatie van de gemeenten voor vrijstelling van de onroerende voorheffing op materieel en outillage gedeeltelijk wegvalt.

Geel blijft echter investeren in de stad en haar centrumfunctie zodat deze ook op de lange termijn aantrekkelijk blijft voor haar inwoners en bedrijven.
Samen sober, duurzaam en creatief voor een sterk Geel, ook in 2016!!


Grie(t)ip

In deze nieuwsbriefrubriek geeft Griet een leuke tip, “een Grie(t)ip”. Het kan een boek zijn dat je zeker moet lezen, een adresje waar het overheerlijk culinair genieten is, een uitstap die de moeite waard is, enz.

Zondag 18 oktober jl. werd het nieuwe speelbos op het oud militair domein van Geel officieel geopend. Kinderen en jongeren kunnen onbeperkt gebruik maken van dit stuk natuur om er naar hartenlust te spelen en te ravotten.
Bij de aanleg van het speelbos werden jongeren zelf betrokken voor de invulling. Ze kozen niet voor grote speeltuigen, maar wel voor een touwenparcours, klautermuur en klimbalken.

Een aanrader om samen met de kinderen te gaan ravotten


Griet in actie…
 • Op 16 en 17 september liep Griet, in het kader van de zomerbedrijfsstages van VOKA voor parlementsleden, stage bij Materialise in Leuven, een wereldreferentie op het vlak van 3D manufacturing.

 • Op 20 september trok Griet, samen met enkele andere parlementsleden uit de provincie Antwerpen, op pad tijdens de Dag van de Landbouw.

 • Tijdens de jaarlijkse Jogging van Geel Stelen op zaterdag 26 september kon Griet nog wat aan haar conditie werken.

 • Griet liep een dagje mee in het dagcentrum voor personen met een beperking van het OCMW Geel op woensdag 30 september. Het was een fijne belevingsdag met mooie verhalen. Zoveel talent!

 • Vrouw & Maatschappij Mechelen organiseerde op donderdag 15 oktober een debat rond werkbaar werk waar Griet vanuit het huidig en toekomstig beleid graag mee debatteerde.

 • Naar aanleiding van 70 jaar Femma Sint Dimpna sprak Griet voor deze vereniging een bijzondere dankrede uit op hun succesvolle feestzitting in het CC De Werft.


Griet kijkt uit naar…
 • … Ladies @Studio Geel  in filmzalen de Studio in Geel op donderdagavond 29/10
 • … de opening van de nieuwe locatie in Turnhout van Alegria vzw op vrijdagavond 30/10
 • … Jong CD&V Geel quiz op vrijdagavond 13/11
 • … Oog in Oog debat georganiseerd door CD&V Wuustwezel op dinsdagavond 24/11
 • … de lezing van Jeremy Rifkin tijdens de eerste Herman Van Rompuy-lezing op dinsdagavond 8/12 in BOZAR


BEZOEK aan de Kamer

Het is mogelijk om met een groep (klein of groot) een begeleid bezoek te brengen aan de Kamer.
Voor vragen of praktische afspraken: marjan.demuynck@kamer.cdenv.be


Contactgegevens

Griet Smaers
Kamer van volksvertegenwoordigers

Natieplein 2
1008 Brussel
Tel: 02/549.85.63

e-mail:
griet.smaers@kamer.cdenv.be griet@grietsmaers.be

Marjan De Muynck
Kamer van volksvertegenwoordigers

Natieplein 2
1008 Brussel
Tel: 02/549.85.63

e-mail:
marjan.demuynck@kamer.cdenv.be
marjan@grietsmaers.be

www.grietsmaers.be

zitdag: na afspraak